nl

Nederland duurzaam toekomstbestendig maken. Dat is de missie van Team EIFFEL. Het vormt de kern van onze dienstverlening, waar we met slimme oplossingen bedrijven en overheden begeleiden bij de grote uitdagingen die ze te wachten staan. Tegelijkertijd richten we ons minstens zo actief op verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering. Om dit kracht bij te zetten, kiezen wij voor certificering op de CO2-Prestatieladder.

Vijf treden
De CO2-Prestatieladder is een instrument - bestaande uit vijf treden - dat ons helpt inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot en ons helpt bij het reduceren van deze uitstoot. Eind 2023 willen wij ons certificeren voor trede 3, dat zich richt op de uitstoot van onze eigen organisatie zoals het wagenpark en onze kantoorpanden. Vanaf trede 4 en 5 maken we ook werk van CO2-reductie in de keten en sector.

Scopes die de doelstellingen bepalen

Op trede 5 kent de CO2-Prestatieladder een aantal uitstootstromen:

Scope 1
Scope 1 is de directe uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het gaat dan om eigen gebouw‑, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten.

Scope 2
Scope 2 is de indirecte uitstoot. Het zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren.

Scope 3
Omvat alle indirecte emissies die plaatsvinden in de waardeketen van het bedrijf. Denk hierbij aan onze leveranciers en afvalverwerking.

Business travel
Dit zijn vervoersbewegingen gemaakt buiten het leasewagenpark van het bedrijf.

De absolute uitstoot is in 2023 gedaald met 8,5% naar 2.244 ton CO2. De daling is voornamelijk te danken aan het verder uitfaseren van dieselauto’s. Deze emissiestroom is met ongeveer 70% gedaald. Verder zijn de scope 1 emissies met 10,3% gedaald en de scope 2 emissies zijn met 10,2% gedaald.

Hoofddoelstelling

Ten opzichte van 2022 willen wij in 2027 relatief gezien 23% minder CO2 uitstoten. In scope 1 betekent dit 42% CO2-reductie, in scope 2 is dat 8%. Om deze hoofddoelstelling te behalen hebben wij een aantal significante maatregelen opgesteld.

Maatregelen

  • Uniformiteit in verschillende soorten (losstaande) leasebeleid; hierin o.a. elektrisch rijden en gebruik OV aantrekkelijker maken; (10% reductie op totale verwachte reductie)
  • Verdergaan met de uitfasering van diesel wagens in het wagenpark; (9% reductie op totale verwachte reductie)
  • Medewerkers stimuleren om op kantoor te laden; (1% reductie op totale verwachte reductie)
  • Onderzoek naar mogelijkheden fietsplan; (0% reductie op verwachte totale reductie)
  • Onderzoek naar mogelijkheden groene stroom voor panden waar dit nog niet is; (0% reductie op verwachte totale reductie)
  • Onderzoek naar plaatsing zonnepanelen op verschillende kantoren; (0% reductie op verwachte totale reductie)


Doelstellingen ketenanalyses

Ketenanalyse: impact in dienstverlening
Doelstelling: In 2024 is t.o.v. 2023 de bijdrage van consultants van EIFFEL Projects aan het te behalen reductiepotentieel van de gemeente Amsterdam gestegen met 20% naar 151 ton CO2.

Ketenanalyse: Energietransitie
Doelstelling: In 2024 reduceert EIFFEL B.V. haar uitstoot bij Achmea met 25% ten opzichte van 2023. Dat is 6,5 ton CO2.


Communicatie

Ons energiebeleid, de CO₂ footprint en onze reductiedoelstellingen communiceren we ieder halfjaar naar in- en externe doelgroepen. Daarbovenop wordt er jaarlijks in het MVO Jaarverslag breder gecommuniceerd over beleid, ambities en initiatieven met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Participatie

Naast onze eigen bedrijfsvoering zijn we aangesloten bij meerdere initiatieven om CO2 te reduceren:

Stichting Positieve Impact
We nemen actief deel aan het CO2-reductieinitiatief Stichting Positieve Impact. Het doel van deze deelname met sector- en ketenpartners is het uitwisselen van kennis en het stimuleren van innovatie omtrent CO2-reductie. Hiervoor wordt jaarlijks een budget vrijgemaakt, wat door directie goedgekeurd wordt.

Connectr
De energietransitie heeft een schaalsprong nodig, wat vraagt om het versneld toepassen en opschalen van innovaties. Het Arnhemse initiatief Connectr zorgt daarvoor met behulp van een Innovatieprogramma, Innovatielab, Shared Facilities en de Kernorganisatie. Innovaties worden vanuit Connectr direct getest, gedemonstreerd en in de praktijk gebracht, om van daaruit te groeien. Door impact te realiseren op zowel de energietransitie als de (regionale) economie, en door human capital aan techniek te verbinden, zorgt Connectr voor bestendige oplossingen.

Economic Board Arnhem en Nijmegen
The Economic Board zet zich in voor economische groei in de regio Arnhem – Nijmegen. 'The board' stimuleert samen met overheidsinstellingen, het bedrijfsleven en kennisinstellingen innovaties in de topsectoren Food, Health en Energy en de cross-overs daartussen. Sustainability is een onderwerp dat hierin steeds meer belang krijgt en steeds meer wordt meegenomen.

Green Deal
De Green Deal is een pakket van afspraken tussen de Rijksoverheid en partijen. De Green Deal helpt daarmee om duurzame plannen uit te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, bouw en voedsel.

Raamcontracten en projecten met gunningsvoordeel

Binnen Team EIFFEL lopen er twee raamcontracten die zijn gescoord op basis van het CO2-Prestatieladder certificaat:

1) Raamovereenkomst Provincie Noord-Holland Perceel 1 en 2) SROK Rijkswaterstaat.

De footprint over 2023 van projecten binnen de raamovereenkomst met de provincie Noord-Holland bedraagt 25,17 ton CO2. Binnen de SROK Rijkswaterstaat zijn (nog) geen projecten gestart en is er daarmee geen footpint.