en

Inhoudsopgave

 1. Wie zijn wij?
 2. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
 3. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
 4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
 5. Met wie delen wij persoonsgegevens?
 6. Technische en organisatorische maatregelen
 7. Functionaris gegevensbescherming
 8. Welke rechten heb je?
 9. Heb je vragen, klachten of is er sprake van een datalek?
 10. Aanpassingen privacyverklaring

Wie zijn wij?

Team EIFFEL B.V. is het aanspreekpunt voor de verwerkingen van persoonsgegevens door de volgende (klein)dochtervennootschappen.

 • DPA B.V. en alle ondernemingen die handelen onder de naamvoering DPA, plus ConQuaestor, Fagro, GEOS IT, PA Jones, SOZA XPERT, Claimingo, en Yobz
 • Balance ervaring op Projectbasis
 • TASK integraal projectmanagement
 • TASK Product & contractmanagement
 • Palladio Groep B.V.
 • EIFFEL B.V.
 • Legal Center EIFFEL B.V.
 • AnalyseCentrum B.V.
 • Ruimte in Advies B.V.
 • GemVast B.V.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende websites:

 • eiffel.nl
 • werkenbijeiffel.nl
 • teameiffel.nl
 • dpa.nl
 • dpa-trainingencoaching.nl
 • onlineleeromgeving.dpa.nl
 • dgnv.nl
 • fagro.nl
 • conquaestor.nl
 • balance.nl
 • balancesubsidies.nl
 • sdetool.nl
 • palladio.nl
 • task.nl
 • primanedprojectadvies.nl
 • yobz.nl
 • werkenbijyobz.nl
 • thorbecke.nl
 • interconsultinggroup.nl
 • ruimteinadvies.nl
 • gemvast.nl
 • snipperblauw.nl
 • topinhuur.nl

2. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor deze doelen:

 1. Om onze overeenkomsten uit te kunnen voeren
 2. Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving
 3. Voor sollicitatieprocedures en voor loopbaanbegeleiding, training en opleiding en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers
 4. Om contact met onze zakelijke relaties te onderhouden en voor marketingactiviteiten
 5. Om een netwerk van sollicitanten en ZZP’ers te onderhouden
 6. Voor onze personeels- en salarisadministratie
 7. Voor onze dienstverlening vanuit Legal Office Juristen
 8. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze organisatie


1. Om onze overeenkomsten uit te kunnen voeren

Wij verwerken persoonsgegevens voor de totstandkoming, de uitvoering en de beëindiging van de overeenkomsten die wij aangaan in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan inhuur-, arbeids- en stageovereenkomsten met personen die voor ons werkzaam zijn en aan de overeenkomsten met onze opdrachtgevers voor de door ons te verrichten diensten.

2. Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving

Er gelden diverse wettelijke verplichtingen waarvoor wij persoonsgegevens moeten verwerken. Zo geldt een wettelijke verplichting tot het betalen van loon, loonbelasting en sociale lasten, een wettelijke onderbrengingsplicht voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst, een wettelijke verplichting tot het samenwerken met een arbodienst en een identificatieplicht. Zonder het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij geen inhuur-, arbeids-, of stageovereenkomst aangaan. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken voor de verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, het aanvragen van subsidies, afdrachtverminderingen en overige wet en regelgeving.

ahgkldasg

asgs

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Hieronder beschrijven wij welke persoonsgegevens Team EIFFEL kan verwerken per categorie betrokkenen, wat de grondslag voor die verwerking is en welke bewaartermijn van toepassing is.

1. Sollicitanten

Van sollicitanten verwerken wij deze gegevens:

 • NAW gegevens en contactinformatie zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Titel, geboortedatum, geslacht
 • Curriculium Vitae (CV) (eventueel met pasfoto), informatie over opleiding stages, werkervaring en expertise
 • LinkedIn-URL
 • De resultaten van een assessment als dat onderdeel uitmaakt van de procedure
 • Andere gegevens die relevant zijn voor de beoordeling van de geschiktheid, zoals referenties of getuigschriften
 • Notities/ gespreksverslag van een sollicitatiegesprek
 • Communicatie
 • Gegevens uit de talent motivatie analyse (TMA) die uitgevoerd kan worden als onderdeel van het sollicitatieproces, hiervoor is een aparte privacyverklaring opgesteld die beschikbaar is voor de kandidaat via de TMA portal

Wettelijke grondslag:

Wij verwerken deze gegevens allereerst om aan het sollicitatieverzoek te kunnen voldoen en om voorafgaand aan de sluiting van een eventuele arbeidsovereenkomst maatregelen te nemen. Daarnaast hebben wij er een noodzakelijk en gerechtvaardigd belang bij om onze diensten als zakelijk dienstverlener te kunnen (blijven) verlenen en in dat kader te beschikken over personeel met de juiste kwalificaties en talenten.

Daarnaast kunnen wij de sollicitant vragen om zijn of haar toestemming om de gegevens ook na de sollicitatieprocedure te bewaren omdat wij hem of haar ook graag in de toekomst op de hoogte houden van nieuwe functies of van onze recruitmentevents.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens en wij delen deze gegevens niet zonder gegronde redenen buiten onze organisatie. Er zijn verschillende redenen waarom wij persoonsgegevens kunnen delen.

 • De ondernemingen binnen de groep Team EIFFEL B.V. werken op verschillende manieren samen en kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere ondernemingen binnen Team EIFFEL B.V.
 • Wij delen persoonsgegevens als dit bijvoorbeeld noodzakelijk is om uitvoering aan de overeenkomst te geven die wij zijn aangegaan. Denk aan het doorgeven van de gegevens een medewerker aan onze leasemaatschappij in verband met de overeengekomen verstrekking van een leaseauto of aan het laten zien van de werkervaring aan een (potentieel) opdrachtgever.
 • Wij kunnen gegevens verstrekken indien we daartoe verplicht zijn, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis of als we bepaalde persoonsgegevens moeten doorgeven aan overheidsinstanties zoals de Belastingdienst.
 • Persoonsgegevens van onze werknemers en andere door ons ingeschakelde natuurlijke personen kunnen worden verwerkt in het kader van inspecties ten behoeve van het verkrijgen of behouden van gewenste certificeringen in het kader van onze dienstverlening, zoals NEN-4400-1 en ISO-9001.
 • Tot slot besteden wij ook bepaalde werkzaamheden uit aan andere partijen. Zo hebben wij onze salarisadministratie en het beheer van onze klantendatabase (deels) uitbesteed aan een externe dienstverlener. In die situaties maken we duidelijke en passende afspraken maken over de omgang met de persoonsgegevens en aan welke technische en organisatorische beveiligingseisen moet worden voldaan. Uiteraard delen wij slechts die persoonsgegevens die nodig zijn.

6. Technische en organisatorische maatregelen

7. Functionaris gegevensbescherming

Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) informeert en adviseert onze organisatie over onze verplichtingen met betrekking tot de privacywetgeving, de bewustwording hiervan bij medewerkers en ziet toe op de naleving van de AVG. Betrokkenen kunnen desgewenst contact opnemen met de FG over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevens en met de uitoefening van hun privacyrechten. Zie voor de contactgegevens van de FG het onderdeel ‘8. Welke rechten heb je?’.

8. Welke rechten heb je?

Als jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt heb je (mogelijk) recht op:

 1. Inzage in jouw gegevens
 2. Correctie van jouw gegevens als deze niet juist of onvolledig zijn
 3. Verwijdering van jouw gegevens
 4. Beperking van de verwerking van jouw gegevens
 5. Verzet tegen jouw gegevensverwerking
 6. Overdracht van jouw gegevens
 7. Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming. Team EIFFEL maakt hier op dit moment geen gebruik van

Daarnaast kun je de door jouw gegeven toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voor de intrekking daarvan. De intrekking is alleen van toepassing op toekomstige verwerkingen.

Een verzoek om gebruik te maken van jouw rechten kun je sturen naar:

Per post
t.a.v. Privacy, team Legal
Postbus 3142
6802 DC ARNHEM

Per e-mail
privacy@teameiffel.nl

Na ontvangst van jouw verzoek kunnen we contact met je opnemen om je te identificeren. Daarna gaan we jouw verzoek beoordelen. Team EIFFEL is niet verplicht om (volledig) aan jouw verzoek te voldoen.

9. Heb je vragen, klachten of is er sprake van een datalek?

Als je een bezwaar of klacht hebt over een van onze verwerkingen van persoonsgegevens, dan kun je via bovenstaande gegevens contact met ons opnemen. Vanzelfsprekend proberen wij tot een passende oplossing te komen. Daarnaast heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er (vermoedelijk) sprake van een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via privacy@teameiffel.nl. Vermeld in dat geval je naam, je contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

10. Aanpassingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12-3-2024. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, bij grote wijzigingen informeren we daarover via onze website. Je vindt de meest recente versie altijd op teameiffel.nl/privacyverklaring.